Långvarig exponering för höga halter av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall per år. Vanligtvis tar det lång tid, mellan 15 och 40 år, för lungcancer att utvecklas. Rökare löper större risk att drabbas av lungcancer på grund av radon. Ungefär 90% av de drabbade är rökare. 

Radon i våra bostäder kan komma från tre olika källor: marken, byggmaterial (blåbetong) och hushållsvattnet. Den vanligaste orsaken till radon i våra byggnader är radon från marken. Radonet från marken tränger in i byggnaderna genom markluft som sugs in genom otätheter i grundkonstruktionen.

För att ta reda på om en bostad har höga radonhalter är det nödvändigt att genomföra en radonmätning med radonmätare. Syftet med en radonmätning är att fastställa om radonhalten i bostaden överstiger referensnivån på 200 Bq/m3. För att få ett tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde bör en långtidsmätning utföras under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april. Mätperioden bör vara minst två månader.

En korttidsmätning av radon ger endast en indikation om det finns en problematisk radonhalt. En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Om radonhalten i bostaden överskrider gränsvärdet och åtgärder krävs för att minska den, är det viktigt att först undersöka varifrån radonet kommer för att kunna välja rätt åtgärder för radonsanering.

Den vanligaste åtgärden vid höga radonhalter är att öka ventilationen. Detta innebär att man ökar luftväxlingen. Andra åtgärder som kan vidtas inkluderar att täta otätheter i grundkonstruktionen eller att installera en radonsug. 

Att mäta radon är en enkel process som du själv kan utföra genom att beställa hem radondosor och följa de medföljande instruktionerna för placering. När mätperioden är klar, skickar du tillbaka dosorna för analys och inom cirka en vecka får du besked om det finns förhöjda radonnivåer i ditt hem eller inte.

Det är viktigt att genomföra en radonmätning vid olika tillfällen, såsom vid köp eller försäljning av en bostad, vid renovering eller tillbyggnad av ditt hem, vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem, vid byggande av ett nytt hus, om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen och om du misstänker att det finns radon i ditt hem.